Service Level Agreement, Algemene Voorwaarden en Verwerkersovereenkomst.

De Thuisleefgroep streeft naar optimale service voor haar klanten. Dagelijks zijn wij  bezig met het optimaliseren van deze service. Het is mogelijk dat Thuisleefgroep aanpassingen doet in haar service om de samenwerking nog beter te laten verlopen.

Op deze pagina vind je de verschillende onderwerpen welk in losse hoofdstukken zijn beschreven. Gezamenlijk vormen deze hoofdstukken onze volledige Service Level Agreement, Algemene Voorwaarden en Verwerkersovereenkomst. 

Mocht je vragen hebben dan beantwoorden we deze uiteraard graag.

Algemene Voorwaarden

Laatste wijziging: 7 juli, 2023

Voor onze business-to-business proposities.

Bij Thuisleefgroep onderscheiden we verschillende proposities, met elk een eigen set aan algemene voorwaarden. Om deze pagina overzichtelijk te houden stellen we per product een downloadlink beschikbaar voor de voorwaarden in PDF. Een overzicht van alle downloads staat onderaan de pagina.

Voor onze business-to-consumer proposities.

Naast onze zakelijk applicaties leveren we ook service aan consumenten. Hiervoor zijn aparte algemene voorwaarden opgesteld.

Service Level Agreement

Laatste wijziging: 7 juli, 2023

Thuisleefgroep streeft naar transparante en eenvoudige voorwaarden, zodat niet alleen een jurist, maar iedereen ze kan begrijpen. Individuele afspraken die in het contract staan, zijn ook van toepassing en zijn leidend als ze strijdig zijn met de SLA/AV.

1. Service Definities

1.1 Hoofddienst: Thuisleefbieb/Thuisleefwijzer

U-Vital (Thuisleefgroep) houdt Thuisleefbieb/Thuisleefwijzer voor Opdrachtgever beschikbaar.

1.2 Ondersteunende dienst: Onderhoud

Deze ondersteunende dienst behelst het door U-Vital onderhouden van Thuisleefbieb/Thuisleefwijzer door middel van updates en upgrades, onder andere om de gebruikservaring te verbeteren en/of om Gebreken duurzaam weg te nemen.

1.3 Ondersteunende dienst: Support

Deze ondersteunende dienst behelst het door U-Vital, per e-mail en/of door middel van een website of helpdesk, verstrekken van informatie en adviezen over het gebruik van Functionaliteit. Daaronder tevens begrepen het verlenen van hulp bij het opsporen van oorzaken, daar onder mede begrepen Gebreken, die het ongehinderd gebruik van Functionaliteit belemmeren en het oplossen van deze problemen.

2. Service Levels

2.1 Service Levels Thuisleefbieb/Thuisleefwijzer

KPI Service level
Beschikbaarheid 99,9% gedurende Service Window per kalendermaand.

2.2 Onderhoud

Voor onderhoud zijn geen specifieke service levels. Updates, Upgrades en eventueel nieuwe Functionaliteit worden ter beschikking gesteld door U-Vital wanneer deze door U-Vital geschikt wordt geacht om in gebruik genomen te worden door Opdrachtgever. Eventuele updates worden zonder kosten ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever door U-Vital.

2.3 Service Levels Support

KPI Prioriteit Service level
Telefonische bereikbaarheid N.V.T. 100% gedurende Service Window
Telefonische responstijd N.V.T. 70% binnen 240 seconden

80% binnen 360 seconden

Oplossen Incident Alle
(Hoog, Normaal en Laag)
Oplostijd wordt in onderling overleg tussen Partijen vastgesteld.
Responstijd   Incident Hoog 80% binnen acht (8) Werkuren

100% binnen zestien (16) Werkuren

Normaal 80% binnen zestien (16) Werkuren

100% binnen vierentwintig (24) Werkuren

Laag Responsetijd wordt in onderling overleg tussen Partijen vastgesteld.
Responstijd Gebruikersvragen N.V.T. Responsetijd wordt in onderling overleg tussen Partijen vastgesteld.
Prioriteiten
 • Hoog
  Geen enkele Gebruiker kan meer inloggen en/of gebruik maken van de Functionaliteit.
 • Normaal
  Enkele Gebruikers kunnen geen gebruik meer maken van bepaalde delen van de Functionaliteit.
 • Laag 
  Bepaalde Functionaliteit geeft problemen, echter het probleem is van ondergeschikte aard, en heeft geen directe gevolgen voor de bruikbaarheid van de Functionaliteit, of kan met een workaround door Gebruiker worden opgelost.

3. Randvoorwaarden

3.1 Randvoorwaarden Onderhoud

 • Gebreken in de Functionaliteit worden altijd zonder additionele kosten verholpen.
 • Indien Opdrachtgever functionaliteit wenst welke niet als standaard aanwezig is, en derhalve niet door U-Vital als Functionaliteit kan worden geleverd, en die gewenste functionaliteit op de Roadmap staat, of U-Vital genegen is deze op de Roadmap te zetten, zal U-Vital deze gewenste Functionaliteit leveren zodra deze beschikbaar is.
 • Voorgaande geldt niet indien de door Opdrachtgever gewenste functionaliteit beschikbaar is als optionele Functionaliteit, in welk geval Opdrachtgever de optionele Functionaliteit tegen de dan geldende prijzen en tarieven kan afnemen.
 • Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de Roadmap, tenzij anders expliciet is overeengekomen. De Roadmap kan door U-Vital eenzijdig gewijzigd worden. Deze roadmap wordt op termijn door U-Vital online gepubliceerd op een klantportaal en zal daar inzage bieden. Dit klantportaal wordt naar verwachting eind Q1 2022 beschikbaar gesteld.
 • U-Vital zal voorafgaand aan de implementatie van updates en/of andere wijzigingen van de Functionaliteit in overleg treden met Opdrachtgever, indien deze naar verwachting een verlies van de prestatievermogens van Thuisleefbieb/Thuisleefwijzer en/of een verminderde beschikbaarheid met zich mee zullen brengen van Thuisleefbieb/Thuisleefwijzer. Voorgaande is niet van toepassing in het geval de betreffende updates om acute beveiligingsredenen toegepast dienen te worden. We informeren klanten hierover via e-mail en het klantportaal.

3.2 Randvoorwaarden Support

 • Een Incident dient als volgt bij de helpdesk aangemeld (als deze per e-mail wordt aangemeld via info@thuisleefgroep.nl) te worden: (i) duidelijk wordt beschreven welke handeling heeft geleid tot het probleem; (ii) deze wordt voorzien van screenshots; (iii) tijdstip dient te worden vermeld, alsmede welke persoon de handeling verrichtte, eventueel met accountgegevens (geen wachtwoord!) van die persoon.
 • Een Gebruikersvraag dient als volgt te worden ingediend: (i) duidelijk dient aangegeven te worden wat de Gebruikersvraag is; en (ii) deze dient te zijn voorzien van het doel waarvoor het verzoek is ingediend.
 • Gebruikersvragen en Incidenten dienen te worden aangemeld via e-mail. Incidenten met prioriteit “Hoog” dienen tevens telefonisch te worden gemeld aan Thuisleefgroep via het telefoonnummer 033-3302508.
 • Een Feature Request wordt alleen in behandeling genomen als: (i) het een zinvolle generieke toevoeging aan Thuisleefbieb/Thuisleefwijzer is; (ii) veel opdrachtgevers gebruik zouden kunnen maken van de nieuwe mogelijkheid; (iii) de nieuwe mogelijkheid een beduidende verbetering aan in het gebruiksgemak van de Functionaliteit brengt; (iv) de mogelijkheid U-Vital onderscheidt van eventuele concurrenten; en tot slot (v) als het een mogelijkheid is die weinig tot geen tijd kost om te realiseren. Bij een grotere Feature Request gelden de randvoorwaarden ter zake onderhoud.
 • Bij het wegnemen van een Incident is het U-Vital toegestaan een (tijdelijke) programmaomweg aan te brengen, zonder dat daarvoor toestemming van Opdrachtgever voor nodig is.

4. Juridisch

4.1 Duur Service Level Agreement

Deze Service Level Agreement gaat in op moment dat Overeenkomst in gaat, en heeft dezelfde looptijd als de Overeenkomst.

4.2 Niet behalen Service Levels

Het enkele niet behalen van een service level, leidt niet tot verzuim aan de zijde van U-Vital. Bij structureel niet behalen van service levels door U-Vital, dient Opdrachtgever U-Vital in gebreke te stellen, en een redelijke termijn te gunnen om U-Vital met een verbeterplan te laten komen.

5. Definities

In aanvulling op de definities in de Algemene Voorwaarden geldt dat onderstaande begrippen indien in deze SLA gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een hoofdletter, de betekenis hebben als gedefinieerd in dit hoofdstuk.

 • Incident
  Defect ter zake Thuisleefbieb/Thuisleefwijzer, of ander probleem dat betrekking heeft op de beschikbaarheid van Thuisleefbieb/Thuisleefwijzer.
 • Gebruikersvraag
  Een vraag over het gebruik van de Functionaliteit.
 • Feature Request
  Een verzoek voor aanpassing van de Functionaliteit al dan niet naar aanleiding van een Gebruikersvraag.
 • Responstijd
  De tijd die zit tussen het aanmelden van een Incident of het stellen van een Gebruikersvraag door Opdrachtgever en/of haar Gebruikers en het reageren daarop door U-Vital, niet-Werkuren tellen niet mee bij vaststelling van de responstijd.
 • Roadmap
  Een indicatieve planning van U-Vital waarin is uiteengezet welke toekomstige Functionaliteit zal worden toegevoegd aan Thuisleefbieb/Thuisleefwijzer.

Privacy

Laatste wijziging: 7 juli, 2023

1. Privacy policy

Bij de Thuisleefgroep vinden wij het van cruciaal belang dat er goed met jouw gegevens om wordt gegaan. In onze voorwaarden lichten wij toe welke gegevens verzameld worden en waarom. Daarnaast kun je hier ook uitleg vinden over wat je kunt doen als je het hier niet mee eens bent. We gaan altijd vertrouwelijk met jouw gegevens om. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die er bij moeten zijn. Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te implementeren. Zo voorkomen we dat verkeerde mensen, verkeerde dingen kunnen doen met jouw gegevens.

2. Cookieverklaring

Voor onze diensten maken we bij de Thuisleefgroep gebruik van verschillende cookies. Deze zorgen ervoor dat je bezoek aan onze website(s) prettiger en makkelijker wordt. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat je niet elke keer opnieuw je wachtwoord hoeft in te voeren of dat we je beter de informatie kunnen geven die jij nodig hebt.

Je kunt onze cookies altijd uitschakelen, dit doe je in de instellingen van je browser. Het kan dan wel zo zijn dat je niet de optimale beleving krijgt zoals je die gewend bent.

Hieronder de lijst met een kleine uitleg over de reden waarom we ze gebruiken:

 • Cookieverklaring Thuisleefgids.pdf

 • Cookieverklaring Thuisleefbieb.pdf

 • Cookieverklaring Thuisleefwijzer.pdf

3. Verwerkersovereenkomst

De Thuisleefgroep verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant omdat de klant een software gebruikersovereenkomst met de Thuisleefgroep heeft.

Partnerovereenkomst

Laatste wijziging: 7 juli, 2023

Thuisleefgroep werkt veel samen met andere organisaties om haar producten en diensten optimaal te kunnen aanbieden. Een partnerovereenkomst is op aanvraag te verkrijgen via ons Partnerplatform. Dit is tevens de plek waar organisaties alle informatie kunnen vinden over een eventuele samenwerking met de Thuisleefgroep.

Het partnerplatform van Thuisleefgids helpt je met het bereiken van de juiste doelgroep dankzij ons grote netwerk van consumenten en zorgprofessionals. Wij hebben de marketingkracht in huis om jouw unieke zorghulpmiddel onder de aandacht te brengen bij de juiste klant. De orders ontvang je eenvoudig en geautomatiseerd, zodat jij het verschil kunt maken in de ontwikkeling en levering van jouw product.

Een partnerovereenkomst verstrekken wij alleen op aanvraag. Neem hiervoor contact met ons op.

Zo werken wij

Laatste wijziging: 7 juli, 2023

Er wordt bij Thuisleefgroep ontwikkeld volgens een Agile methodiek waarbij er een roadmap gehanteerd wordt voor het maken van een globale middellange termijnplanning (± half jaar). Ons scrum team werkt de story’s op het board uit om nieuwe features te maken voor de verschillende proposities.

De roadmap is de globale planning voor ons IT-team. Deze is opgebouwd aan de hand van de visie van Thuisleefgroep in combinatie met de wensen van  gebruikers. Thuisleefgroep draagt er zorg voor dat de roadmap opgesteld wordt. Om de wensen van gebruikers op te halen en hen een stem te geven kunnen zij deelnemen aan de gebruikerssessies. Deze worden periodiek georganiseerd. Indien klanten wensen aan willen dragen kunnen ze dat doen via het ons klantportaal. Tijdens de gebruikerssessies worden de prioriteit gesteld op basis van de via het klantportaal ingediende wensen.

Downloads

Naast  de tekstuele toelichting op deze pagina zijn deze documenten ook te downloaden. Vorige versies worden opgeslagen in ons archief en eveneens ter download als PDF aangeboden.

Algemene Voorwaarden – B2C:

Voor deze documenten zijn geen oudere versies beschikbaar.

Service Level Agreement

Voor deze documenten zijn geen oudere versies beschikbaar.